Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Οι σύγχρονοι προδότες πολιτικοί Κωλέττηδες και Μαυροκορδάτοι προσπαθούν να φιμώσουν τους σύγχρονους ήρωες Υψηλάντηδες.....

Αναδημοσιέυω μια εξαιρετική ανάρτηση του ιστολογίου Αλεπού του Ολύμπου....
Φίλοι μου, αναλογιζόμενοι τήν σημερινή κατάσταση υποτέλειας τού έθνους μας σέ μιά χούφτα τραπεζίτες, λόγω τού ότι εκχωρήσαμε ως λαός τήν πολιτική δράση σέ σύγχρονους Μαυροκορδάτους καί Κωλέττηδες, είναι χρήσιμο νά κάνουμε έναν παραλληλισμό μέ τό «ψήφισμα τής υποτέλειας», πού σημάδεψε τήν εθνική ανεξαρτησία τού νεώτερου Ελληνικού Κράτους, μετά από τόσους αγώνες γιά τήν απελευθέρωση.
Ψήφισμα της υποτέλειας, Γ΄ Εθνοσυνέλευσις, Επίδαυρος, 1825-26.
«Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάμει της παρούσης πράξεως θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως, υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρετανίας.»
Επίσημη διαμαρτυρία του Δημητρίου Υψηλάντου γιά αυτό το ψήφισμα, στην ίδια Εθνοσυνέλευση: «Ο λαός κύριοι, τού οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωκε πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την Εθνικήν και Πολιτικήν ανεξαρτησίαν του, αλλά να την στερεώσητε, νά την διαιωνίσητε. Η ιστορία θέλει κρίνει μίαν ημέραν αδεκάστως την πράξιν σας... Σάς φοβίζει η πτώσις του Μεσολογγίου; Αφιερωθήτε ως και εις τας αρχάς τού αγώνος, εις την χαρακτηριστικήν ενέργειαν καί τόν πατριωτισμό των Ελλήνων. Το στήθος κάθε Έλληνος είναι δεύτερον Μεσολόγγι... Τά μεγάλα έθνη καί οι καλοί πατριώται φαίνονται εις τας κρισίμους περιστάσεις τής πατρίδος των. Δούλος είναι εύκολον να γένη τις, όταν θέλη. Αυθέντης είναι δύσκολον. Επιθυμούμεν ειρήνην; Ας τρέξωμεν εις τα όπλα... Κρίνω χρέος μου ιερόν και απαραίτητον να διαμαρτηρηθώ ως και
ήδη διαμαρτύρομαι επισήμως κατ' αυτής ενώπιον του Ελληνικού λαού και όλων τών λαών τής Χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά μιάς πράξεως παρανόμου, αντιελληνικής και διόλου ανταξίας ενός Έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλήν ποτέ δέν εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του.»
Η απάντησις τής Εθνοσυνελεύσεως σέ αυτήν τήν ηρωϊκή φωνή;
Διαβάστε:
«Αγανακτήσασα η συνέλευσις δια την διαμαρτυρίαν ενός πολίτoυ κατά της ομοφώνου αποφάσεως όλου του έθνους, εστέρησε δια ψηφίσματός της τον διαμαρτυρηθέντα παντός πολιτικού δικαιώματος και τον απέκλεισε πάσης στρατιωτικής υπηρεσίας»
Ποιόν; Τον Δημήτριο Υψηλάντη!!!

Σάς θυμίζουν τίποτα όλα αυτά;
ΣΧΟΛΙΟ
Τότε υπογράψανε οι πουλημένοι πολιτικοί της εποχής την πράξη υποτέλειας στην Αγγλία...Σήμερα οι πουλημένοι πολιτικοί υπογράψανε την υποτέλεια στην Ε.Ε. στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ....
Και φυσικά ο ήρωας Δημήτριος Υψηλάντης θεωρήθηκε ακραίος και εθνικιστής και τιμωρήθηκε.......
Η ιστορία φίλοι μου επαναλαμβάνεται αλλά πάντα τραγικότερη. Και σήμερα οι αγνές πατριωτικές ελληνικές φωνές θεωρούνται ακραίες και εθνικιστικές και "εκβάλονται εις το πυρ το εξώτερον".....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου